Wat doen wij

Onze gebieden

Wij beheren op dit moment 753 hectare land van zowel It Fryske Gea als agrariërs. De gebieden worden door intensief beheer onderhouden. Zo zorgen wij er voor dat het totale weideleven ieder jaar kan toenemen.

Omdat de gebieden door de gehele provincie verspreid liggen is het een hele logistieke uitdaging om alles ieder jaar weer op tijd klaar te krijgen.

Op dit moment houden wij ons met de volgende gebieden bezig:

  • Hooiweg te Earnewald
  • Butendyks bij Smalle Ee
  • Suderfennenspolder te Oude Mirdum
  • Eilan Oost te Goingahuizen
  • Noarder Eilan bij De Wilgen

Voor 2023 staan er nog een aantal andere gebieden op de kalender.

De werkzaamheden

Naast natuurbeheer zijn wij het hele jaar druk met diverse werkzaamheden. Na het broedseizoen wordt er gemaaid, geschud, geharkt en geperst en worden  de balen verkocht aan derden, zo hebben wij toch een stuk inkomsten die weer nodig zijn om meer gebieden te onderhouden.

Naast het maaien en oogsten van de vrucht, voeren wij dagelijks werkzaamheden uit om de gebied in een optimale conditie te houden. denk hierbij aan:

Klepelen, greppels frezen, taluds frezen, sloten schonen, frezen en inzaaien van het land, schelpen banken aanleggen, Stuwen plaatsen, greppelbuizen vervangen, ruige mest uitrijden over de percelen en waterbeheer.

Ook worden gebieden dagelijks door ons gemonitord en houden wij de voortgang nauwlettend in de gaten.

Er worden ook tellingen gedaan om een goed beeld te krijgen of er een afname of juist een toename is in de totale stand, dit wordt door middel van de bmp methode gedaan en door middel van tellingen op basis van de  BFVW methode.